12 juli 2017

Invulling zuidzijde stationsgebied krijgt vorm

Invulling zuidzijde stationsgebied krijgt vorm

Een goed bereikbaar, maar autoluw gebied, waar het prettig verblijven is, met voldoende dynamiek en een mix aan wonen en bedrijvigheid én met aandacht voor duurzaamheid en groen. Dat zijn in het kort de belangrijkste uitgangspunten in een voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad voor de ontwikkeling van het stationsgebied aan de zuidzijde van het Hoofdstation.

De gebiedsontwikkeling zuidzijde Hoofdstation is één van de deelprojecten van het project Groningen Spoorzone. Momenteel ligt aan de zuidkant van het Hoofdstation nog het opstelterrein voor treinen. Dit verhuist in de toekomst naar De Vork in Haren. Door het verplaatsen van het opstelterrein komt ruimte beschikbaar om hier in de toekomst een uniek nieuw stukje stad toe te voegen, ter grootte van ongeveer 35.000 m2. Voordat het zover is, vinden eerst nog de werkzaamheden aan het spoor en station plaats. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in 2022 afgerond. Vanaf medio 2023 kan dan begonnen worden met concrete werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling zuidzijde Hoofdstation.

Behalve over de ambities en uitgangspunten nam het college deze week ook een besluit over de toegangswegen tot het gebied. Onderdeel daarvan is de aankoop van 23 woningen en één bedrijfspand aan de Parkweg, ter hoogte van de Rijnstraat. Op deze plek kan vervolgens in de toekomst een doorgang gemaakt worden voor voetgangers en fietsers. Deze is nodig om voldoende aansluiting met de Rivierenbuurt en de zuidelijke stadswijken van de stad vanuit het te ontwikkelen gebied te creëren. De bewoners en eigenaren van de panden aan de Parkweg zijn in mei over de voorgenomen plannen geïnformeerd.

Het college vraagt aan de raad om werk te mogen maken van een parkeergarage die onder het toekomstige busplatform een plek zou moeten krijgen. Ook bevat het collegevoorstel een bodemenergieplan. Dit vormt de basis voor het uitwerken van de energie- en duurzaamheidsambitie in dit gebied. De verwachting is dat de gemeenteraad kort na de zomer de voorstellen van het college bespreekt.