MOGELIJKHEDEN POSTNL-LOCATIE › Groningen Spoorzone

MOGELIJKHEDEN POSTNL-LOCATIE

PostNL vertrekt uit het pand aan de Achterweg waardoor de locatie vrijkomt. Dit gebouw en het bijbehorende parkeerter­rein grenzen direct aan de zuidzijde van de sporen bij het station. Groningen Spoorzone en PostNL zijn op 15 juni 2016 tot overeenstemming gekomen over de aankoop van de PostNL-locatie.

Eén van de kansen die het project Groningen Spoorzone ziet, is het aanpassen van de geplande busonderdoorgang onder het spoor door. Deze aanpassing is van meerwaarde vanwege  de wens het hele busstation naar de zuidzijde te verplaatsen. Voor het busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation zijn op dit moment, in combinatie met de vastgestelde busonderdoorgang, drie varianten. In de huidige plannen loopt de busbaan achter het PostNL-gebouw langs om daarna diagonaal onder het spoor door te duiken (zie afbeelding 1 in map Beeld).

Ga voor de geplande busonderdoorgang en de drie varianten naar de deelprojectpagina 'Busonderdoorgang'.

Als het PostNL-gebouw verdwijnt, ontstaat de ruimte om de spoortunnel meer haaks op de sporen aan te leggen (zie afbeelding 2 in map Beeld). Bovendien maakt de vierde variant een 'gestrekt' busstation mogelijk (zie afbeelding 3 in map Beeld). Dit is veiliger omdat voetgangers dan niet over hoeven te steken. Bij deze 'gestrekte variant' is de bustunnel een stuk korter. Het voordeel van een kortere busonderdoorgang is dat de onderdoorgang goedkoper wordt. Met de besparing kan het PostNL-pand worden aangekocht en gesloopt en kan het gebied opnieuw worden ingericht. Deze inrichting gebeurt samen met de omwonenden.

Effecten van verkorte busonderdoorgang en 'gestrekt' busstation

Wanneer het busstation verhuist naar de zuidzijde, dan verhuist de busbuffer mee. Dat is de plek waar de bussen staan als ze even niet hoeven te rijden. Die busbuffer moet dichtbij het busstation komen om zo weinig mogelijk tijd te verliezen met ritten heen en terug.

Er is een eerste quick scan gedaan naar de effecten op geluid, lucht en trillingen. Deze quick scan van de plannen is gedaan op basis van een 'kale' variant zonder aanvullende maatregelen. Anders gezegd: we rekenen met het minst gunstige scenario. In de berekeningen is al rekening gehouden met de mogelijke verhuizing van het busstation en de busbuffer.

Geluid

Uit de eerste resultaten komen waarden van 49 tot 53 dB. Dat is net boven de voorkeursgrenswaarde (48 dB), maar ruim onder het wettelijk maximum (63 dB). Met maatregelen in het ontwerp zoals een stil asfalt, een geluidswal of een -scherm zijn de waarden veelal  terug te brengen tot onder de voorkeursgrenswaarde.

Lucht

Berekening wijzen op een zeer beperkte toename van stikstofdioxide en fijnstof. In het onderzoek is nog geen rekening gehouden met schoner wordende bussen. De minimale toename is geen reden tot extra maatregelen.

Trillingen

Bij zowel de korte als de lange onderdoorgang vindt een (niet voelbare) afname van trillingen ten opzichte van de huidige situatie plaats. Dit is in combinatie met vernieuwd spoor.

Hier komen de nieuwsberichten