Planologische procedures › Groningen Spoorzone

Planologische procedures

Wanneer de plannen voor Groningen Spoorzone worden vastgesteld, moeten nog wel enkele planologische procedures worden doorlopen.

Binnen huidige bestemmingsplan

De meeste maatregelen binnen het project Groningen Spoorzone kunnen op grond van de huidige bestemmingsplannen worden uitgevoerd. Dit komt omdat de grond al voor spoorwegdoeleinden of spoorwegverkeer is bestemd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verleggen van sporen en het doortrekken van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden naar station Europapark. Hiervoor hoeven dus geen planologische procedures te worden gevolgd.

Als er sprake is van bouwactiviteiten, is wel een omgevingsvergunning nodig. Deze kan op grond van het geldende bestemmingsplan via een reguliere procedure worden verleend (beslistermijn acht weken).

Buiten huidige bestemmingsplan

Een aantal spoorse maatregelen zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit betreft in ieder geval:

  • de aanleg van een fietstunnel (interwijkverbinding) onder het Hoofdstation / spooremplacement.
  • de aanleg van een busonderdoorgang onder het spooremplacement.
  • de bouw van een zijperron en lift bij station Europapark. Om dit mogelijk te maken is het bestaande bestemmingsplan Station Europapark gedeeltelijk herzien.  
  • de aanleg van het opstelterrein 'De Vork' (grondgebied gemeente Haren).

Planologisch besluit

Om laatstgenoemde maatregelen te kunnen uitvoeren, moet een planologische procedure worden gevolgd. Dit gebeurt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.
Voor het opstelterrein 'De Vork' Essen-Haren is een provinciaal inpassingsplan vastgesteld (dit is een provinciaal bestemmingsplan).

Zienswijzenprocedure

Zowel bij een bestemmingsplan als bij een provinciaal inpassingsplan gaat aan de besluitvorming een zienswijzenprocedure vooraf. Het ontwerpbesluit (bestemmingsplan) wordt zes weken lang ter inzage gelegd. Iedereen kan in deze periode een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Daarna neemt het bevoegd gezag het besluit. Voor alle twee besluiten staat een proceduretijd van een half jaar.

 

Procedure

Bevoegd gezag

Bestemmingsplan

Gemeenteraad

Provinciaal inpassingsplan

Provinciale Staten

Beroep

 

Tegen het genomen besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken beroep instellen. Gedurende de beroepsprocedure kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, vragen om een voorlopige voorziening (schorsing van het besluit). 

 

Procedure

Beroep bij

Bestemmingsplan

Bestuursrechter of Raad van State

Provinciaal inpassingsplan

Bestuursrechter of Raad van State

Omgevingsvergunning voor werkzaamheden

Voor de bouwwerkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig (behalve voor de werkzaamheden die volgens de wet vergunningvrij zijn). De omgevingsvergunning kan worden verleend zodra het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden.

Andere uitvoeringsbesluiten

Voor de werkzaamheden kunnen daarnaast nog andere uitvoeringsbesluiten nodig zijn, zoals een ontheffing op grond van de waterschapskeur of een watervergunning. Hiervoor wordt een aparte procedure gevolgd.