Vastgesteld provinciaal inpassingsplan "Opstelterrein De Vork Essen - Haren" ter inzage › Groningen Spoorzone

Vastgesteld provinciaal inpassingsplan "Opstelterrein De Vork Essen - Haren" ter inzage

woensdag 27 januari 2016

Inhoud en wijzigingen inpassingsplan

Het inpassingsplan voorziet in de aanleg van een opstelterrein voor treinen in de gemeente Haren. Het opstelterrein komt ter hoogte van Essen, bij de splitsing van de spoorlijnen richting Zuidbroek en Zwolle. Doordat er meer treinen gaan rijden en er op het Hoofdstation Groningen nieuwe perrons bij komen, is het huidige opstelterrein ten zuiden van het Hoofdstation Groningen in de toekomst te klein. Daarom moet het huidige opstelterrein worden verplaatst. Met het inpassingsplan wordt dit mogelijk gemaakt. Naast de aanleg van het opstelterrein, voorziet het inpassingsplan ook in landschappelijke inrichtingsmaatregelen. De aangrenzende agrarische gronden die ten noorden van de Noorderzanddijk liggen, zijn ook in het inpassingsplan meegenomen. Bij de vaststelling op 16 december 2015 zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan aangebracht:
 • Op de verbeelding is de aanduiding 'veiligheidszone - bedrijven' rondom het gasstation van de Gasunie aan de Noorderzanddijk verruimd van 15 naar 25 meter.
 • Op de verbeelding is binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden' ter plaatse van de voorziene calamiteitenontsluiting de functieaanduiding 'ontsluiting' toegevoegd.
 • Op de verbeelding is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' uitgebreid tot alle gronden met de bestemming 'Groen' en de bestemming 'Verkeer - Railverkeer'.
 • In de planregels is artikel 3, lid 3.1, onder e, aangepast naar aanleiding van de toevoeging op de verbeelding van de functieaanduiding 'ontsluiting'.
 • De bijlage van het plan, het archeologierapport van ADC ArcheoProjecten van 10 maart 2015, is vervangen door een geactualiseerd rapport, gedateerd 13 juli 2015.
 • In de plantoelichting en in het Overzicht rapporten en plannen is de datum van het archeologierapport van ADC ArcheoProjecten gewijzigd in 13 juli 2015.
 • In de plantoelichting is in paragraaf 4.5 de tekst over archeologie gewijzigd naar aanleiding van de uitbreiding van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'.
 • In de plantoelichting is in paragraaf 4.4.2 de tekst over de Natuurbeschermingswetvergunning gewijzigd omdat in dit geval geen vergunning op grond van de natuurbeschermingswet is vereist.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het inpassingsplan ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 28 januari 2016 ter inzage in:
 • Het gemeentehuis in Haren, Raadhuisplein 10, op maandag van 8.00 - 18.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 - 16.30 uur en op vrijdag van 8.00 - 12.00 uur.
 • Het provinciehuis in Groningen, Sint Jansstraat 4, op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.
U kunt de plannen inzien in de Bibliotheek van deze website.
(Daarnaast kunt u het inpassingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl via het planidentificatienummer NL.IMRO.9920.IPOPSTELTDVEHAREN-VA01 en u kunt het plan ook bekijken of downloaden via www.provinciegroningen.nl)

Wanneer en hoe kunt u beroep instellen?

Met ingang van 29 januari tot en met 10 maart 2016 kan beroep worden ingesteld door:
 • Een belanghebbende die zienswijzen heeft ingediend bij Provinciale Staten over het ontwerp-inpassingsplan;
 • Een belanghebbende die kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zienswijzen bij Provinciale Staten in te dienen;
 • Een belanghebbende die geen zienswijzen heeft ingediend, kan beroep instellen tegen alle bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-plan.
Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag Wie op tijd beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het inpassingsplan in werking?

Het inpassingsplan treedt in werking na afloop van de zes weken waarin beroep kan worden ingesteld. Als binnen de beroepstermijn van zes weken een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend dan wordt de inwerkingtreding van het inpassingsplan uitgesteld totdat op het verzoek is beslist. Voor het behandelen van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling hiervan kunt u informatie krijgen bij de Raad van State, telefoon (070) 42 64 426.

Toepassing Crisis- en herstelwet

Op het inpassingsplan is afdeling 2 (Procedures) van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor het indienen van een beroepschrift betekent dit dat:
 • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
 • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn van zes weken geen gronden zijn ingediend;
 • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn van zes weken niet meer kunnen worden aangevuld.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet binnen zes maanden uitspraak op grond van de Crisis- en herstelwet.

Meer informatie

Voor informatie over de procedure kunt u terecht bij de heer A.H. Wiechertjes, afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon (050) 316 47 79.
Naar nieuwsoverzicht