Bestemmingsplan Station Groningen Europapark vastgesteld › Groningen Spoorzone

Bestemmingsplan Station Groningen Europapark vastgesteld

woensdag 29 april 2015

Voor de uitbreiding van station Groningen Europapark is in een aantal sessies met omwonenden een ontwerp gemaakt. Dit maakt deel uit van het bestemmingsplan. Omwonenden en belanghebbenden konden van 5 februari tot en met 18 maart jl. een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Aanpassing maatregelen Ecologie

Het nieuwe bestemmingsplan heeft consequenties voor de ecologie, met name door het verdwijnen van de faunapassage langs het spoor. Om dat te compenseren wordt er een aantal maatregelen getroffen. Nieuw is een tijdelijke eekhoornpassage over de Helperzoom. Deze passage bestaat uit een touw, dat zal worden gespannen tussen bomen of palen aan weerszijden van de Helperzoom ter hoogte van het station. Aan beide zijden van de weg komt een grotere nieuwe boom. Het touw zal worden verwijderd wanneer de bomen voldoende zijn gegroeid en de eekhoorns kunnen oversteken via de boomkruinen. Verder wordt de huidige noord-zuid verbinding voor grondgebonden kleine zoogdieren verbeterd. Daarbij sluit de aanpak aan op de bestaande faunapassage ter hoogte van het Balkgat waardoor grondgebonden dieren zoals egels veilig het Sterrebos bereiken.

Vervolgprocedure

Dit collegebesluit wordt besproken in de raadscommissie Ruimte en Wonen van 10 juni 2015. Op 1 juli 2015 volgt de behandeling in de gemeenteraad. Na vaststelling door de raad wordt het bestemmingsplan volgens procedure gedurende zes weken ter inzage gelegd. Hier kunt u het raadsvoorstel lezen dat het college van B&W aan de gemeenteraad van Groningen heeft gestuurd. De bijbehorende documenten kunt u vinden in de Bibliotheek van deze site.
Naar nieuwsoverzicht